× Kinomap, Be on Track!

🚴 Mountain Lakes

🚴 Mountain Lakes
Creator
BorutOnTour

BorutOnTour

Watch profile
Playlist information
 88 videos
 83:15:57
 1872 km

Riding tours near mountain lakes (by various authors). See also mountain lakes walking and rowing playlists.

|

24

sport type
country flag
7.4
mi
Distance icon
47
min
Duration icon
266
ft
Slope icon
9.4
mph
Average speed icon
49

sport type
country flag
6.3
mi
Distance icon
48
min
Duration icon
2615
ft
Slope icon
7.8
mph
Average speed icon
97

sport type
country flag
5.1
mi
Distance icon
26
min
Duration icon
656
ft
Slope icon
12.1
mph
Average speed icon
273

sport type
country flag
13.5
mi
Distance icon
55
min
Duration icon
1158
ft
Slope icon
14.8
mph
Average speed icon
34

sport type
country flag
6.8
mi
Distance icon
37
min
Duration icon
1765
ft
Slope icon
11.2
mph
Average speed icon
56

sport type
country flag
4.7
mi
Distance icon
36
min
Duration icon
1985
ft
Slope icon
7.8
mph
Average speed icon
371

sport type
country flag
18.1
mi
Distance icon
43
min
Duration icon
1191
ft
Slope icon
25.5
mph
Average speed icon
131

sport type
country flag
21.5
mi
Distance icon
76
min
Duration icon
794
ft
Slope icon
17
mph
Average speed icon
578

sport type
country flag
3.7
mi
Distance icon
23
min
Duration icon
810
ft
Slope icon
9.6
mph
Average speed icon
171

sport type
country flag
2.8
mi
Distance icon
15
min
Duration icon
69
ft
Slope icon
11.4
mph
Average speed icon
648

sport type
country flag
5.3
mi
Distance icon
20
min
Duration icon
217
ft
Slope icon
15.7
mph
Average speed icon
3315

sport type
country flag
5.6
mi
Distance icon
28
min
Duration icon
299
ft
Slope icon
12.1
mph
Average speed icon
827

sport type
country flag
6.4
mi
Distance icon
31
min
Duration icon
233
ft
Slope icon
12.5
mph
Average speed icon
212

sport type
country flag
4.2
mi
Distance icon
28
min
Duration icon
1089
ft
Slope icon
9.2
mph
Average speed icon
1339

sport type
country flag
3.8
mi
Distance icon
36
min
Duration icon
1913
ft
Slope icon
6.3
mph
Average speed icon
458

sport type
country flag
7.8
mi
Distance icon
36
min
Duration icon
423
ft
Slope icon
13.2
mph
Average speed icon
3773

sport type
country flag
7.2
mi
Distance icon
34
min
Duration icon
837
ft
Slope icon
12.8
mph
Average speed icon
193

sport type
country flag
5.9
mi
Distance icon
45
min
Duration icon
2047
ft
Slope icon
7.8
mph
Average speed icon
498
1660

sport type
country flag
10.6
mi
Distance icon
51
min
Duration icon
643
ft
Slope icon
12.5
mph
Average speed icon
122

sport type
country flag
4.9
mi
Distance icon
50
min
Duration icon
2526
ft
Slope icon
5.8
mph
Average speed icon
924
1455
197

sport type
country flag
13.3
mi
Distance icon
66
min
Duration icon
1549
ft
Slope icon
12.1
mph
Average speed icon
382

sport type
country flag
17.5
mi
Distance icon
73
min
Duration icon
554
ft
Slope icon
14.3
mph
Average speed icon
1161

sport type
country flag
8.2
mi
Distance icon
71
min
Duration icon
3196
ft
Slope icon
6.9
mph
Average speed icon
658
113
1122
213

sport type
country flag
12.2
mi
Distance icon
91
min
Duration icon
3957
ft
Slope icon
8.1
mph
Average speed icon
150

sport type
country flag
27.3
mi
Distance icon
114
min
Duration icon
2162
ft
Slope icon
14.3
mph
Average speed icon
605

sport type
country flag
67.3
mi
Distance icon
207
min
Duration icon
4193
ft
Slope icon
19.5
mph
Average speed icon
1365

sport type
country flag
92.7
mi
Distance icon
308
min
Duration icon
2582
ft
Slope icon
18.1
mph
Average speed icon
429

sport type
country flag
104.1
mi
Distance icon
342
min
Duration icon
3012
ft
Slope icon
18.3
mph
Average speed icon